0105604English Language Teaching Materials
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์และดัดแปลงภาษาอังกฤษในฐานะสื่อการสอนภาษา แนวคิดหลักและการปฏิบัติในการออกแบบรายวิชาและแผนการเรียนภาษาด้วยสื่อที่อิงตัวสาระและชิ้นงาน การประเมินสื่อการสอนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการสอนภาษาที่สองในปัจจุบัน

Problems in creating or adapting English teaching materials; materials development in particular key concepts and practices in the design of language courses and programs both text-based and task-based materials;
evaluation of existing teaching materials; current research on second language materials design
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55