0105603Research Methods in Language Studies and Applied Linguistics
วิธีวิจัยการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ประยุกต์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวทางการวิจัยด้านการเรียนภาษา และภาษาศาสตร์ประยุกต์ กรอบโครงสร้างการวิจัยเพื่อการทบทวนและวิพากษ์งานวิจัยที่ผ่านมาและกรอบการเขียนเค้าโครงวิจัย


A range of approaches to research in the area of Language Studies and Applied Linguistics; frameworks with which students can review and critique previous research as well as a framework for writing a research proposal
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54