0105603English Language Teaching Theories
ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวทางและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ ประเด็นหลักและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการสอนภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน องค์ประกอบของทักษะทางภาษา ไวยากรณ์และคำศัพท์


Methods and approaches to teaching English as a second and foreign language; major issues, and current controversies in second and foreign language teaching; component language skills, grammar and vocabulary
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54