0105601Second Language Acquisition
การเรียนรู้ภาษาที่สอง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีหลักในการเรียนรู้ภาษาที่สอง แง่คิดด้านพุทธิพิสัย ภาษาระหว่างของผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ภาษาที่สอง ปัจจัยทางพุทธิพิสัยและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาใหม่ แนวทางการทำวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สองในปัจจุบัน


Major theories of Second Language Acquisition (SLA); cognitive perspectives; learners’ interlanguage; second language learning processes; cognitive and social factors influencing new language acquisition;
current approaches to Second Language Acquisition Research (SLAR)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54