0105601Second Language Acquisition
การเรียนรู้ภาษาที่สอง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีหลักในการเรียนรู้ภาษาที่สอง แง่คิดด้านพุทธิพิสัย ภาษาระหว่างของผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ภาษาที่สอง ปัจจัยทางพุทธิพิสัยและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ภาษาใหม่ แนวทางการทำวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สองในปัจจุบัน


Major theories of Second Language Acquisition (SLA); cognitive perspectives; learners’ interlanguage; second language learning processes; cognitive and social factors influencing new language acquisition;
current approaches to Second Language Acquisition Research (SLAR)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55