0105508English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะรูปแบบของการเขียนทางวิชาการ หลักการอ่านและเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ และหลักการเสนอผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์


Academic writing formats; advanced analytical and critical reading and writing techniques; and academic presentation and publication
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54