0105506English for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ โครงสร้างภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต่อการพูดเพื่อการสื่อสารในบริบทที่เป็นทางการและวิชาการ รูปแบบ องค์ประกอบ เทคนิคการอ่าน เขียนเรื่องและย่อหน้าของการเขียนทางวิชาการและการอ่านบทความ และงานเขียนทางวิชาการเฉพาะด้าน


English vocabulary and basic structure necessary for communication in official and academic contexts; patterns, components, reading techniques, paragraph reading and writing, reading and writing for specific purposes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54