0105506English for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการพูด เพื่อการสื่อสารในบริบทที่เป็นทางการ และวิชาการ รูปแบบ องค์ประกอบ
เทคนิคการอ่าน เขียนเรื่อง และย่อหน้าของงานเขียนทางวิชาการและการอ่านบทความ และงานเขียนทางวิชาการเฉพาะด้าน

English vocabulary and basic structure necessary for communication in official and academic contexts; patterns,
components, paragraph reading and writing, reading and writing for specific purposes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54