0109201Thai Customs and Religions
ประเพณีและศาสนาของไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและเป้าประสงค์ของศาสนาโดยทั่วไป ประวัติ หลักธรรมและทางปฏิบัติในศาสนาที่ประชากรไทยนับถือ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ที่มีอิทธิพลต่อประชากรไทย ประเพณีท้องถิ่นในภาคต่างๆ ในประเทศไทย


Definitions and general objectives of religions; historical background, religious fundamental and implementing method; traditions and norms that influenced to Thai population; traditions in local communities of Thailand
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54