0105487Research in English for International Communication
การวิจัยด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105485

Course Description
การเขียนงานวิจัยด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ เพื่อแสดงศักยภาพของนิสิตใน การใช้ภาษาอังกฤษและการทำงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ การเสนอเค้าโครงงานวิจัย เพื่อแสดงถึงจุดประสงค์และขั้นตอนการปฏิบัติ การเขียนและนำเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการ


Writing a research to display students’ potential in their English and research skills effectively; submission of a research proposal indicating purposes and procedures; formal writing and presentation of the research
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54