0105485English Academic Writing
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนเชิงวิชาการ วิธีค้นคว้าและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องที่จะเขียน ศึกษาและเขียนเค้าโครงของรายงานเชิงวิชาการ เขียนรายงานและสรุปผลโดยใช้รูปแบบที่ถูกต้อง


Principles of English academic language use; techniques in searching and gathering information; studying and writing outlines for an academic paper; practice in writing results and conclusion of a study with appropriate format
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55