0105482English Project for Business
โครงงานภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสร้างโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อแสดงศักยภาพของนิสิตในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การเสนอเค้าโครงแสดงจุดประสงค์และขั้นตอนการปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานอย่างเป็นทางการ


Designing of a project to display students’ potential in effectively using English skills for business; submission of a proposal indicating purposes and procedures, and formal presentation of the project
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet