0105482English Project for Business
โครงงานภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสร้างโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อแสดงศักยภาพของนิสิตในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การเสนอเค้าโครงแสดงจุดประสงค์และขั้นตอนการปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานอย่างเป็นทางการ


Designing of a project to display students’ potential in effectively using English skills for business; submission of a proposal indicating purposes and procedures, and formal presentation of the project
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55