0105461French for In-flight Attendant
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ สำนวนที่เกี่ยวกับการให้บริการ ฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน


Vocabulary and expressions concerning services. Listening, speaking, reading and writing French required to perform the tasks of in-flight attendants
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54