0105460French for Designing and Dress - Making
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้า
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ สำนวน วัจนกรรมภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเสื้อผ้าและการตัดเย็บโดยมีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้ทางภาษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในสาขานี้ในอนาคต


Vocabulary, expressions and speech acts in every day life relating to designing and dress-making under the objectives of learning French for future career, further study in this field available
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55