0105458English for Start-up Investment and Stock Traders
ภาษาอังกฤษเพื่อการลงทุนในสตาร์ตอัปและการลงทุนในหุ้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเบื้องต้นและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อผู้ลงทุนในสตาร์ตอัปและนักลงทุนในหุ้น เช่น หุ้น กองทุนรวม การระดมทุน คริปโทเคอร์เรนซี หรือบล็อกเชน โดยเน้นการสืบค้น การอ่าน การวิเคราะห์ และการประเมินข่าวสถานการณ์โลก การจัดการความเสี่ยง จิตวิทยาการลงทุน


Basic principles and English skills for start-up investors and global stock traders e.g. stocks, mutual fund, crowdfunding, cryptocurrency, or blockchain with emphasis on searching, reading, analyzing, and evaluating world news;
risk management; psychology of investing
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet