0105457Project for Business English
โครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเขียนแผนธุรกิจ ขั้นตอนการดำเนินการ และนำเสนอผลการดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ด้านธุรกิจเบื้องต้น


Writing business plans; procedures; presenting the results systematically by integrating English skills and basic business skills
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54