0105457Syntatic Analysis of French
การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาฝรั่งเศส
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างของประโยคในภาษาฝรั่งเศส การวิเคราะห์รูปประโยคแบบต่าง ๆจากหนังสือพิมพ์และวารสารตามทฤษฎีภาษาศาสตร์


French structure, analysis of sentence patterns extracted from books and journals in accordance with linguistic theories
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54