0105456English for Finance and Banking
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการเงินและการธนาคาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงธุรกิจการเงินและการธนาคาร คำศัพท์ สำนวน ขั้นตอนและรูปแบบการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ


English skills for finance and banking; vocabulary, expressions, procedures and forms in conversation in various situations
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet