0105456Morphogical Analysis of French
การวิเคราะห์ระบบคำภาษาฝรั่งเศส
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างคำ และพยางค์ในภาษาฝรั่งเศส การสร้างคำ การวิเคราะห์รูปแบบของคำและหน่วยคำในภาษาฝรั่งเศส


Morphological and syllable structure in French, word formation, analysis of word forms and morphemes in French
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54