0105455English for International Trade
ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ การนำเข้าและส่งออก ขั้นตอนและการเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ต่างๆ


English skills for international trade; import and export, with the emphasis on writing procedures and related documents on various situations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54