0105454English for Customer Care
ภาษาอังกฤษเพื่อลูกค้าสัมพันธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า มารยาทในการให้บริการและดูแลลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง ขั้นตอนการให้บริการ ภาษาและสำนวนที่ใช้ในขั้นตอนการให้บริการในสถานการณ์ต่าง ๆ


English skills for customer care: manners in customer care and services; face-to-face interaction and telephone conversations; steps into serving customers in different situations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55