0105453English for Airline Business
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเบื้องต้นและทักษะภาษาอังกฤษในธุรกิจการบิน โดยเน้นการฟังและพูด คำศัพท์ สำนวนเพื่อการสื่อสาร การบริการภาคพื้นและการบริการบนเครื่อง


Basic principles and English skills for airline business with emphasis on listening and speaking, vocabulary and expressions for communication; ground and in-flight services
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet