0105453English for Airline Business
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะภาษาอังกฤษในธุรกิจการบิน โดยเน้นการฟังและพูด คำศัพท์ สำนวนเพื่อการสื่อสาร การบริการภาคพื้นและการบริการบนเครื่องในสถานการณ์ต่างๆ


English skills for airline business with emphasis on listening and speaking, vocabulary and expressions for communication, ground service and in-flight service
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54