0105453English Project for Business
โครงงานภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสร้างโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อแสดงศักยภาพของนิสิตในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การเสนอเค้าโครงแสดงจุดประสงค์และขั้นตอนการปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานอย่างเป็นทางการ


Designing of a project to display students’ potential effectively in using English skills for business; submission of a proposal indicating purposes and procedures, and formal presentation of the project
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54