0105452English for Public Relations and Corporate Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการเบื้องต้น กลยุทธ์ และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร การออกแบบแผนการประชาสัมพันธ์และการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดยใช้สำนวนและรูปแบบภาษาอังกฤษที่เหมาะสม


Basic principles, strategies and technology used in public relations and corporate communication; designing public relations plans and writing press release using proper English expressions and patterns
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet