0105452English for Public Relations
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักเบื้องต้น กลยุทธ์ และการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ การออกแบบแผนการประชาสัมพันธ์และการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดยใช้สำนวนและรูปแบบภาษาอังกฤษที่เหมาะสม


Basic principles, strategies and technology in public relations; designing public relations plans and writing press release using proper English expressions and patterns
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet