0105450Business English Internship
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต6 (0-30-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาอังกฤษธุรกิจในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง


Business English Internship in state enterprises, government, or private sectors with the minimum of 450 hours
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet