0105447Internship
ฝึกงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต6 (0-30-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามความเห็นชอบของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง การพัฒนาตนเองในด้านการคิดเชิงบวก การสังเกตอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสินใจที่สมเหตุสมผล
และทักษะการวิเคราะห์ รวมทั้งความสามารถในการประเมินความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

Apprenticeship at a workplace using English as a means of communication for a minimum of 450 working hours; self-development to enhance and sharpen positive thinking, insightful observation,
sensible decision-making; analytical skills to assess the workplace and job market demands
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet