0105445English in Entertainment Media and Advertisement
ภาษาอังกฤษในสื่อบันเทิงและงานโฆษณา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดและรูปแบบของสื่อบันเทิงและงานโฆษณา คำศัพท์และลักษณะทางภาษาอังกฤษที่ ปรากฏในสื่อบันเทิงและงานโฆษณาชนิดต่างๆ การสร้าง การตีความ การวิจารณ์สื่อบันเทิงและงานโฆษณา


Types and genres of entertainment media and advertisement; specialized vocabulary and discourse patterns in various forms of media and advertisement; creation, interpretation, and criticism of entertainment media and advertisement
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54