0105445English for E-Commerce
ภาษาอังกฤษเพื่อการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการในการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในเว็บการค้าอิเลคทรอนิกส์ โครงสร้างภาษาอังกฤษ สำนวนและคำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ


Principles in e-commerce operations; English used in e-commerce websites; English structure, expressions, and vocabulary used for communication between service providers and clients
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55