0105445English for E-Commerce
ภาษาอังกฤษเพื่อการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการในการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในเว็บการค้าอิเลคทรอนิกส์ โครงสร้างภาษาอังกฤษ สำนวนและคำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ


Principles in e-commerce operations; English used in e-commerce websites; English structure, expressions, and vocabulary used for communication between service providers and clients
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54