0105444English for Banking
ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ขั้นตอนการดำเนินการ เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการทำ ธุรกรรมการเงิน โครงสร้างภาษาอังกฤษ สำนวนและคำศัพท์ที่ใช้ในการธนาคาร


Operating procedures, documents and forms used in banking transaction; English structure, expressions, and vocabulary in banking
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54