0105443English for Import and Export Business
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการนำเข้าและส่งออก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ขั้นตอนการดำเนินการ เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในธุรกิจนำเข้าส่งออก โครงสร้างภาษาอังกฤษ สำนวน และคำศัพท์ที่ใช้ในธุรกิจนำเข้าและส่งออก


Operating procedures, documents and forms used in import and export business; English structure, expressions, and vocabulary in import and export business
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55