0105442Internship
ฝึกงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต6 (0-12-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในหน่วยงานตามเห็นชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง การเขียนรายงานการฝึกงานเพื่อประกอบการประเมินผล


Apprenticeship at workplace using English as a means of communication for a minimum of 300 working hours; written report required for evaluation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54