0105441Research in English for International Communication
การวิจัยด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105345 หรือ
0105345

Course Description
การเขียนงานวิจัยด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ เพื่อแสดงศักยภาพของนิสิตในการใช้ภาษาอังกฤษและการทำงานวิจัย การเสนอเค้าโครงงานวิจัย เพื่อแสดงถึงจุดประสงค์และขั้นตอนการปฏิบัติ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและนำเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการ


Writing a research report to display students’ potential in their English and research skills; submission of a research proposal indicating purposes and procedures; data collection and analysis; formal writing and presentation of the research
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet