0105440English for Business Correspondence
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการ ประเภท รูปแบบ และทักษะการเขียนเพื่อโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ บันทึกข้อความ โทรสาร และบัตรเชิญ


Principles, types, formats, and writing skills for business correspondence; writing business letters, e-mails, memoranda, facsimiles and invitations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54