0105433Introduction to French Morphosyntax
หน่วยคำวิทยาและวากยสัมพันธ์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์หน่วยคำ ลักษณะของหน่วยคำ การสร้างคำ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคแบบต่างๆ ในภาษาฝรั่งเศส


Analysis of morphemes, characteristics of morphemes, word formation, analysis of sentence structures in French according to linguistics theories
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54