0105431French for Journalism
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการหนังสือพิมพ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการหนังสือพิมพ์ ฝึกอ่านและเขียนบทความรูปแบบต่างๆ ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาฝรั่งเศส สังเกตและฝึกการใช้ลีลา การใช้ภาษา รูปแบบภาษาหนังสือพิมพ์ หลักและโครงสร้างของหนังสือพิมพ์


French for journalism; practice in reading and writing types of articles in French newspapers and magazines focusing on styles, language use, and language pattern in the press and principles and structure of journalism
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54