0105431French for Journalism
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการหนังสือพิมพ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกอ่านและเขียนบทความรูปแบบต่างๆ ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารภาษาฝรั่งเศส สังเกตและฝึกการใช้ลีลา การใช้ภาษา รูปแบบภาษาหนังสือพิมพ์ หลักและโครงสร้างของหนังสือพิมพ์


Reading and writing types of articles in French newspapers and magazines focusing on styles, language use, and language pattern in the press and principles of journalism
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55