0105430French for Business
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ


Listening, speaking, reading and writing in French in the context of business
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54