0105429French for Hotel
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจการโรงแรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานบริการ และคำศัพท์ สำนวนเฉพาะที่เกี่ยวข้องด้านด้านธุรกิจโรงแรม


French for hotel business; general knowledge about hotel services, vocabulary and expressions related to hotel business
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54