0105429French for Hotel
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจการโรงแรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานบริการ และคำศัพท์สำนวนเฉพาะที่เกี่ยวข้องด้านการโรงแรม


French language for the hotel business; general knowledge about hotel services and related vocabulary
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54