0105428French for Tourism
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว เน้นทักษะการฟังและพูดภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ติดต่อ สื่อสารในธุรกิจการท่องเที่ยว ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส


French for tourism focusing on listening and speaking related to tourism business; general knowledge about Thailand in French
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54