0105428French for Tourism and Hotel
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมเน้นทักษะการฟังและพูดภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส


French language related to tourism and hotel business focusing on listening and speaking; knowledge about Thailand in French
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55