0105427Selected French Literary Works
วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
บทประพันธ์ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง นักเขียน หรือความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมที่สำคัญในวรรณกรรมฝรั่งเศส


Works in poetry or prose, authors or remarkable literary movements in French literary works
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54