0105425French for Airline Travelling
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการเดินทางโดยสายการบิน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์สำนวนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการสื่อสารธุรกิจการบิน และสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยสายการบิน (การให้ข้อมูล เช็คอิน ศุลกากร แหล่งช้อบปิ้ง การขึ้นเครื่อง การทำงาน และการเดินทางโดยเครื่องบิน)


French vocabulary for airline business through various tasks on all the different situations in relation to flying (information, check in, customs, shopping, boarding, working and travelling on board the aircraft)
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54