0105423Practicum
การฝึกงาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต6 (0-12-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานตามเห็นชอบของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ในหนึ่งภาคการศึกษา การเขียนรายงานการฝึกงานเพื่อประกอบการประเมินผล


Practicum in an approved workplace for one semester; written report required for evaluation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54