0105421Communicative French for Tourism and Airline Services
การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสสำหรับงานบริการท่องเที่ยวและสายการบิน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้ศัพท์ สำนวนและถ้อยคำภาษาฝรั่งเศสในฐานะผู้ให้บริการท่องเที่ยว สายการบิน สนามบิน และงานบริการอื่นๆ ในสนามบิน


Use of French vocabularies and expressions for airline, airport, and other services at airports
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet