0105421Business Translation
การแปลทางธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การแปลเอกสารทางธุรกิจ อาทิ แผ่นพับ จดหมาย สัญญา เอกสารการค้า ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ


Translation of business documents, e.g., brochures, business letters, contracts, commercial documents, agreements, and other legal documents
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54