0105420English for Journalism
ภาษาอังกฤษสำหรับการหนังสือพิมพ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105306 หรือ
0105306 หรือ
0105306 หรือ
0105306

Course Description
หลักการฝึกการเขียนหัวข่าว รายงาน บทบรรณาธิการ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ หลักและโครงสร้างของการหนังสือพิมพ์


Practice in writing news reports, headlines, editorial columns, analysis and critics, with emphasis on principles of journalism
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54