0105418Business Translation
การแปลเพื่อธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105301 หรือ
0105301 หรือ
0105301

Course Description
หลักในการแปลเพื่อธุรกิจ การแปลข่าวธุรกิจ บทความ เอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องมือช่วยแปล มาตรฐานวิชาชีพนักแปล


Principles of translation for business; practice in translating business news, articles, and documents from English into Thai, and vice versa; CAT-Tools in translation; professional standard of translator
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54