0105418Business Translation
การแปลเพื่อธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105301

Course Description
หลักในการแปลเพื่อธุรกิจ การแปลข่าว บทความ เอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และมาตรฐานวิชาชีพด้านการแปล


Principles of translation for business; practice in translating business news, articles, and documents from English into Thai, and vice versa; and translator professional standard
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54